رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری

رسیدگی در دیوان عدالت اداری روند ثابتی دارد که طبـق قـانون دیوان عدالت اداری می توان به بررسی آن پرداخت . ۱_ تقدیم دادخواست: بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور […]

رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص اداره کار

هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود: ۱. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی( به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار ) ۲. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ( در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهـده کـانون […]