مجازات ها

انواع مجازت ها

۱- مجازات های اصلی ۱-۱- مجازات های اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۴ قانون جدید مجازات اسلامی ، مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است : حد قصاص دیه تعزیر ۱-۱-۱- حدود حدود ، مجازاتهایی هستند که نوع، میزان و کیفیت اجراء آنها در شرع مشخص شده است (ماده  ۱۵ قانون جدید مجازات اسلامی […]

نظارت بر نحوه رفتار قضات

در خصوص رسیدگی به تخلفات قضات قانونگذار قانون نظارت بر رفتار قضات را در ۱۰ مهر  ۱۳۹۰ به تصویب رساند و سپس ۲۷ مهر ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید. با توجه به تصویب قوانین متعدد و متکثر در طول سالیان گذشته در خصوص نظارت بر رفتار قضات و تخلفات انتظامی آنان، مقنن در قانون […]

جرایم دارویی

این گونه جرایم در دو مقرره خاص پیش بینی شده اند: برخی از آنها در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۱۳۳۴) با اصلاحات بعدی، گنجانده شده اند و دسته ای هم در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷) مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده اند و این قانون از […]

جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی

جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی شامل مواردی است که در ادامه هر یک را معرفی و توضیح مختصری در مورد هر کدام داده می شود. ۱) افشای اسرار پزشکی بر اساس ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات – کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان، محرم اسرار بیمار تلقی […]

جرائم خاص پزشکی

جرایم خاص پزشکی به نوعی جرایم پزشکی اطلاق می شود که به رفتار خاص پزشک در حوزه درمان مربوط است. جرایم خاص پزشکی شامل موارد متعددی بوده که در ادامه به معرفی هر یک می پردازیم. ۱_ قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در امور پزشکی چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی […]