مقالات

قوانین و مقررات

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول – مقدمات اجرا ‌ ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده

انواع مجازت ها
حقوق و دعاوی کیفری

مجازات ها

۱- مجازات های اصلی ۱-۱- مجازات های اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۴ قانون جدید مجازات اسلامی ، مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم

دپارتمان تجاری

واکسن کرونا و حق اختراع

تعلیق اجرای برخی تعهدات موافقتنامه تریپس؛ رویکردی کارآمد برای کنترل پاندمی کرونا پاندمی کرونا را می توان یکی از مهلک ترین پدیده های زندگی بشر