چکیده رای

مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در نهادهایی همچون وقف، تولیت و وصایت،ترتیب است نه تشریک.

رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک
از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با
باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت
نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل
بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه
اول و ششم موضوعاً صحیح است و این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب
تیرماه ۱۳۲۸ در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور