چکیده رای

فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نبوده در نتیجه فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین کرده باشند در غیر فرض مذکور در ماده ۸۸ قانون مدنی ممنوع می باشد.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی شود، منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی برحسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جائز نبوده فروش مورد ثلث دائم  هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد اساسا فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور