چکیده رای

رانندگی کامیون با گواهینامه پایه دوم در حکم رانندگی بدون پروانه است.

رأی و‌حدت رو‌یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه‌ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع به خصوص مجاز می‌گردد، بنابراین در صورتی که شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون  پروانه درجه یک لازم می‌باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور