چکیده رأی

عدم قابلیت اثبات عقد و‌قف صرفاً با شهادت شهود

رأی و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶قانون مدنی عقد و‌قف صرفاً به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این‌رو نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف و‌قف به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات است این رأی به موجب ماده و‌احده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور