09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / دپارتمان حقوق و دعاوی تامین اجتماعی و کار و استخدامی / رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری
۶ دقیقه

رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری

آنچه می خوانید...

رسیدگی در دیوان عدالت اداری روند ثابتی دارد که طبـق قـانون دیوان عدالت اداری می توان به بررسی آن پرداخت .

۱_ تقدیم دادخواست:

بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی دیوان میسر است.
فرم دادخواست باید شامل مشخصات شاکی ، در صـورت دارا بودن وکیل دادگستری مشخصات وکیل و ارائه وکالت نامه ، مشخصات طرف شکایت ، شـرح شکایت و همچنین امضای دادخواست باشد.
دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طـرف شکایت بـه عـلاوه یک نسخه باشد.
مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری طبق بند دوم مـاده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خـارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است . مراجع مزبور مکلفند در رأی یـا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن ها ظرف مـدت مزبور در دیـوان قابـل اعتـراض است . در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنمایـد شـعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است ( تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان ) .
طبق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری، پس از تنظیم دادخواست و ضمائم می بایست به وسیله پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استان ها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی، تـاریخ تقـدیم دادخواست محسوب خواهد شد.
برای شکایت از آرای هیئت های حل اختلاف اداره کار باید آراء هیئت هـای تشخیص و حل اختلاف به دادخواست ضمیمه شود. در صورتی که آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
در صورتی که رأی هیئت تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشـد ارائـه گـواهی قطعیت رأی مذکور الزامی است.

۲_ طرفین دعوای:

شکایت از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت اگر کارفرما رأی را اجرا نکند کارگر محکوم له می تواند بـه دیـوان عـدالت اداری شکایت کند؛ بنابراین شاکی در این دعوا کارگری می باشـد کـه حـکـم شـعبه تشخیص یـا حل اختلاف را کارفرمایش اجرا نکرده یا از آرای این مراجع متضرر شـده اسـت . مشـتکى عنـه این دعوا نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی یا در مواردی که امکان تجدیدنظر از رأی هیئت تشخیص وجود ندارد، هیئت تشخیص اداره کار زمانی که کارگر از این دعوا متضرر است و کارفرما در صورتی که رأی مراجع قانون کار را اجرا نمی کند، می باشد.
طرفین دعوای تجدیدنظر هم می تواند کارگری باشد که از شعبه بـدوی دیـوان متضـرر است و هم می تواند کارفرمایی باشد که محکوم علیه این دعوی می‌باشد.

۳_ روند رسیدگی:

مستندا به بنـد ۲ ماده ۱۱ قانون دیـوان عـدالت اداری حاکمیت رسیدگی دیـوان بـه اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منحصـرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن هـا (رسیدگی شکلی) بوده و رسیدگی ماهوی به شکایات کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشـد.بدیهی است در موردی که ایراد دیوان در ماهیت است به لحاظ رعایت حـکـم مـاده ۲۱ قانون دیوان، ضمن اجرای رأی صادره از سـوی دیـوان و طـرح مجـدد پرونده در هیئت حـل اختلاف، هیئت مزبور تکلیفی در تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعـوی نداشته و مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رأی خود، مبـادرت بـه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیئت عمـومی دیـوان عدالت اداری که در این حالت رأی مزبور برای کلیه مراجع مربوط در مـوارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
منطبق با ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخـذ توضیح دعـوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پرونـده هـا و سـوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداری است مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعـه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سـوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یـا ابـراز سـند یا پرونده را لازم دانست اسناد یـا پرونـده مـورد مطالبـه را ارائه نماید و الا کسی که مسئولیت عدم ارسال ابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان بـه انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می شـود . همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج بـه اخـذ توضیح از نماینـده واحـدهای مذکور در بند « الف » ماده ۱۱ قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیـین شـده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مـورد نیـاز استنکاف نماید.
پس از آن شعبه بدوی دیوان می تواند با بررسی پرونده رسیدگی کرده و رأی را نقض یا ابرام کند. در صورت نقض پرونده را به شعبه هم عرض هیئت های حل اختلاف و تشخیص برمی گرداند.
در مواردی که پرونده ای بر اساس رأی صادره از یکی از شعب دیـوان عـدالت اداری می بایستی در هیئت حل اختلاف هم عرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اصـولا طـرح پرونده می باید در هیئت حل اختلاف هم عرض در همان اداره کل کار و امور اجتماعی که پرونده قبلا در آن مورد رسیدگی قرار گرفته ، صورت گیرد مگر اینکه در محـدوده اداره کل مزبور ، هیئت حل اختلاف دیگری موجود نباشد که در این صورت پرونده می تواند در هیئت حل اختلاف اداره کل دیگری ( ترجیحاً اداره کل کار مجاور ) مـورد رسیدگی قـرار گیرد.

۴_تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان:

در دعاوی کارگر و کارفرما در مورد آراء صادره از شعب بـدوی دیـوان عـدالت اداری علیـه آراء قطعی مراجـع حـل اختلاف ، صرف نظر از قید و یا عدم قید قابل تجدیدنظر بودن و یا حتی اگر به اشتباه رأی قطعی اعلام گردیده باشد، به لحاظ حفظ حرمت آراء صـادره از مراجـع حـل اخـتلاف و مراعات حقوق قانونی مراجع مزبور ، واحدهای کار و امور اجتماعی می بایست وفـق مـفـاد بخشنامه معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی دیوان ، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را همراه با کلیه مدارک و مستندات مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمایند.

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − 4 =