09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / دپارتمان حقوق و دعاوی تامین اجتماعی و کار و استخدامی / رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص اداره کار
۶ دقیقه

رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص اداره کار

آنچه می خوانید...

هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی( به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار )
۲. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ( در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهـده کـانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد ) .
۳. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت عبارت است از:

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام
۳. داشتن حداقل گواهی نامه پایان دوره ی ابتدایی
۴. داشتن حداقل ۵ سال سابقه ای کار یا آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی مدت اعتبار نمایندگان ( مدیران ) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.
طبق ماده ۱۰ آیین نامه هیئت تشخیص جلسه هیئت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیئت به اتفاق با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی ، برای یک نوبت الزامی است . عدم حضور خواهان ، خوانده یا نمایندگان آن ها در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود .

حدود وظایف هیئت هـای تشخیص :

رسیدگی و اخـذ تصمیم در مـورد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قـانون کار ، قرارداد با کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی می باشد بر عهده هیئت تشخیص اداره کار می باشد .
رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا بـرای انجـام کـار معین منعقد شده باشد از دیگر مواردی است که هیئت های تشخیص صالح به رسیدگی می باشد .
هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید ، کارفرمـا حـق دارد در صورت اعلام نظـر مثبـت شـورای اسلامی کار ( در صورت عدم وجود این شورا نظـر انـجـمـن صـنفی ) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند . چنانچه مسئله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهـد شـد . در مـدت رسیدگی مرجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و بـا شـورای اسلامی کـار یـا انـجـمـن صنفی در آن تشکیل نشده باشد ، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فـسخ قـرارداد کار الزامی است.

طرح دعوا در هیئت های تشخیص :

برای شروع رسیدگی در مراجـع حـل اختلاف ، باید ذی نفع یا نماینده قانونی وی ، دادخواسـت خـود را بـه واحـد کـار و امـور اجتماعی محل تقدیم کند . منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل ، اداره کل ، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد . دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگهای مخصوص نوشـته شـود . این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد :
– نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سال تولد ، اقامتگاه ، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه ( چنانچه خواهان کارگر باشد ) .
– نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده .
– موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد .
– امضاء یا اثر انگشت خواهان .
پرداخت هزینه های دادرسی همیشه برای مردم یک دغدغه است ؛ اما رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و کاملا رایگان اسـت بـه طـوری که پس از تقدیم دادخواست ، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود .
با استناد تبصره ۲ از ماده ۴ این آیین نامه ، جهت اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کـار ، علاوه بر خود ذی نفع ( کارگر یا کارفرما ) نماینده قانونی آن ها نیز مجاز به ارائه دادخواست و اقامه دعوا است و این نماینده اعم از وکیل دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگری است که با داشتن وکالت رسمی محضری به عنوان وکیل طرف دعـوی ، مجـاز بـه تقـدیم دادخواست و ورود به دعوا خواهد بود و بر اساس ماده ۱۱ از همین آیین نامـه ، حضـور نماینده هریک از طرفین دعوی به شرط داشتن معرفی نامه کتبی در حکـم حـضـور خـود وی خواهد بود.

روند رسیدگی در هیئت تشخیص :

هیئت تشخیص اظهارات طـرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه هیئت درج و آن را به امضـا و یا اثرانگشت آن ها می رساند . ارائه دلایل و مدارک ، دال بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مـزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه بر عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ، به عهده کارفرماست.
با توجه به ماده ۱۰ ایین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار ، جلسه هیئت تشخیص با حضور هر سـه نفـر اعضـاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیئت به اتفاق با اکثریت آراء اتخاذ می شود . در صورتی که در جلسه اول هیئت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند ، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضـاء کـه الزاما یکی از آن ها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت می یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
در اجرای ماده ۲۶ از آیین نامـه فـوق الـذکر ، چنانچـه بـا وجـود رسمیت جلسه هیئت تشخیص ، اتفاق با اکثریت آراء حاصل نشود ، جلسه تجدید و در جلـه اخـر در صـورت عدم حصول اتفاق با اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محـل به منزله رای هیئت تشخیص خواهد بود.
هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را بـرای ادای توضیحات دعوت می کند . عدم حضور کارفرما یا نماینده او مـانع رسیدگی نخواهـد بود.
جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد . تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود . هیئت تشخیص در صورت لزوم می تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

اجرای رأی هیئت تشخیص :

رأی هیئت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه به خوانده ابلاغ شد . این رأی باید اجرا شود . با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بـر عـهـده هیئت تشخیص وزارت کار بوده است ، در مـواردی ممکـن اسـت اجـرای رأی به عهـده دادگاه ها واگذار شود . محاکم دادگـری عـلاوه بـر اجـرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری ، آرای صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف را نیـز اجـرا مـی کنـد بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود ولی کارفرما از آن تبعیت نکند با درخواست کارگر ، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوطه ارسال خواهـد شـد . در اداره دادگستری بر اساس رأی صادره ، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود . اگر رای مینی بر بازگشت به کار کارگر باشد ، کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبـه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجرائیه می بایست طلب کارگر را تأدیـه کنـد در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معـادل طلـب خـود بنماید .

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − 7 =