09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / حقوق و دعاوی کیفری / جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی
۶ دقیقه

جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی

آنچه می خوانید...

جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی شامل مواردی است که در ادامه هر یک را معرفی و توضیح مختصری در مورد هر کدام داده می شود.

۱) افشای اسرار پزشکی

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات – کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان، محرم اسرار بیمار تلقی شده، به غیر از موارد ضروری و اقتضای قانون نمی توانند اسرار مردم را افشاء کنند.
و در صورت اقدام، مرتکب به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال محکوم می شود».

استثنائات جرم افشای اسرار پزشکی

پزشکان و مؤسسات پزشکی در موارد زیر ملزم به افشای اسرار بیماران و اعلام آن به مراجع قانونی ذی ربط هستند:

١. بیماری های آمیزشی؛ ۲. بیماری های واگیردار؛ ۳. طاعون؛ ۴. تب زرد؛ ۵. مطبقه (تیفوئید)؛ ۶. محرقه (تیفوس اگزمای نتماتیک) (اگزانتماتیک)؛ ۷. آبله؛ ۸. مخملک؛ ۹. سرخجه؛ ۱۰. خناق (دیفتری)؛ ۱۱. اسهال خونی؛ ۱۲. سرسام واگیر (مننژیت)؛ ۱۳. تب عرق گز (سوئت میلویر)؛ ۱۴.وبا و اسهال وبایی شکل؛ ۱۵. مالیا، فلج اطفال تب مالت و … ۱۶. دفاع پزشک در محکمه و استناد به سر خاص بیمار.

۲) صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می دارد: «هرگاه طبیب، تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه أخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می شود».

۳) خودداری از کمک به مصدومین

طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۱۳۵۴):

۱.هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار، از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام، خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب، از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بکند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصدهزار ریال محکوم خواهد شد.

٢. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط، به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

٣. هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

۴. دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج، مراکز درمان فوری اورژانس و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند، ایجاد و فراهم کند.

۵. مأموران انتظامی نباید متعرض کسانی که خود، متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند، بشوند».

۴) تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران

مؤسسات پزشکی و دارویی و متصدیان مربوطه، چنانچه از آگهی های تبلیغاتی گمراه کننده و یا فریبنده ای همچون استفاده از عناوین مجعول و یا عناوین خلاف حقیقت و واقع بر روی تابلو و سرنسخه و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده و بیمار یا مراجعین را بفریبند طبق ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴)، مجازات خواهند شد.

در صورتی که استفاده از اسامی مجعول یا خلاف حقیقت، موجب گمراهی و فریب بیماران با مراجعین شده و منتهی به سرقت مال شود این اقدامات، جزو ارکان مادی بزه کلاهبرداری قرار خواهد گرفت که در آن صورت، مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد و چنانچه پولی دریافت ننماید استفاده از عناوین علمی غیرمجاز داشته باشد، طبق ماده واحده قانون مجازات، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی ناظر به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات خواهد شد و اگر عناوین مصرح و مصوب وزارت علوم نباشد وفق ماده ۵ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴)، عمل خواهد شد.

اگر شخصی، از عناوین فریبنده مانند «دکتر و مهندس» جهت جذب بیماران یا اطرافیان آنها استفاده کند این عمل، جرم تلقی می گردد و ممکن است با ماده واحده قانونی و مجازات استفاده کنندگان از عناوین علمی غیر مجاز (مصوب ۱۳۸۸)، ناظر به ماده ۵۵۶ قانون تعزیرات، تداخل پیدا کند که در این صورت اگر عنوان استعمال شده در محدوده ماده مزبور قرار گیرد با آن قانون، مجازات داده خواهد شد، اما اگر عناوین و شاخص هایی چون «پرفسور» – که خارج از عناوین فوق الذکر است – یا هر عنوان خارج از برد تخصصی مرتکب، فریبنده، محسوب و طبق ماده مقرارت امور پزشکی و دارویی، مجازات خواهد گشت.

۵) دخالت غیرمجاز در امور پزشکی

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، موضوع ماده های ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) است که مصادیق آن عبارتند از:

۱. اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی

٢. اشتغال به امور داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی

٣. اشتغال به امور دامپزشکی بدون داشتن پروانه رسمی

۴. اشتغال به امور آزمایشگاهی بدون داشتن پروانه رسمی

۵. اشتغال به امور فیزیوتراپی بدون داشتن پروانه رسمی

۶. اشتغال به امور مامایی بدون داشتن پروانه رسمی

۷. اقدام به تاسیس غیرمجاز یکی از موسسات پزشکی مندرج در ماده ۱، بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸. واگذاری پروانه رسمی خود به دیگری به نحو غیرمجاز

۹. استفاده از پروانه رسمی دیگری به نحو غیرمجاز

۱۰. واردات دارو بدون أخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۱. صادرات دارو بدون أخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۲. خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳. خرید و فروش دارو توسط هریک از شاغلین حرفه پزشکی

۱۴. خرید و فروش غیرقانونی دارو توسط مسئولین مراکز ساخت، تهیه و توزیع و فروش دارو

۱۵. خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط هریک از شاغلین حرفه پزشکی

۱۶. خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط مسئولین مراکز ساخت تجهیزات

۱۷. خودداری از توزیع و ارائه خدمات

۱۸. اخلال در نظام دارویی کشور

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + سه =